സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഐഷാൽ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ്

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഐഷാൽ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ്സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഐഷാൽ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് 

Post a Comment

0 Comments